طراحی جلد کتاب اطلس تبلیغ

طراحی جلد کتاب اطلس تبلیغ

طراحی روی جلد کتاب اطلس تبلیغ توسط فناوری اطلاعات زیفا طراحی گردید. این کتاب در حوزه تبلیغ منتشر شده است.

جزییات پروژه

اشتراک

طراحی روی جلد کتاب اطلس تبلیغ توسط فناوری اطلاعات زیفا طراحی گردید. این کتاب در حوزه تبلیغ منتشر شده است.

جزییات پروژه

مشتری
تاریخ آذر 29, 1395
موضوع نمونه کار پوستر
مشاهده سایت

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا