لوگوی هنرستان حرفه ای هوشمند قدس

لوگوی هنرستان حرفه ای هوشمند قدس

لوگوی هنرستان حرفه ای هوشمند قدس طراحی و ارائه گردید. این هنرستان در منطقه 17 تهران قرار دارد.

جزییات پروژه

اشتراک

لوگوی هنرستان حرفه ای هوشمند قدس طراحی و ارائه گردید. این هنرستان در منطقه 17 تهران قرار دارد.

جزییات پروژه

مشتری
تاریخ دی 01, 1395
موضوع نمونه طراحی لوگو

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا