طراحی جلد کتاب اطلس تبلیغ

طراحی روی جلد کتاب اطلس تبلیغ توسط فناوری اطلاعات زیفا طراحی گردید. این کتاب در حوزه تبلیغ منتشر شده است.

  • مشتری حجت الاسلام مجید سینایی
  • سال آبان ماه 1395
  • ما انجام دادیم طراحی جلد کتاب
  • همکاران گرافیست مسلمان
  • دسته بندی