پلن شماره چهار

تعداد بالای 20000

پیام کوتاه ارسال دقیق و هدفمند

بازگشت مبالغ پیامک های ارسال نشده

ارائه گذارش دقیق ارسال

125 ریال/
ثبت سفارش

پلن شماره سه

از 10000 الی 20000 پیام کوتاه

ارسال دقیق و هدفمند

بازگشت مبالغ پیامک های ارسال نشده

ارائه گذارش دقیق ارسال

130 ریال/
ثبت سفارش

پلن شماره دو

از 5000 الی 10000 پیام کوتاه

ارسال دقیق و هدفمند

بازگشت مبالغ پیامک های ارسال نشده

ارائه گذارش دقیق ارسال

145 ریال/
ثبت سفارش

پلن شماره یک

از 1 الی 5000 پیام کوتاه

ارسال دقیق و هدفمند

بازگشت مبالغ پیامک های ارسال نشده

ارائه گذارش دقیق ارسال

157 ریال/
ثبت سفارش

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا