غرفه زیفا در پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه تهران

غرفه زیفا در پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه تهران

فناوری اطلاعات زیفا، در پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه تهران که با هدف «معرفی نخبگان و ایده پردازان به بازار کار» برگزار می شود ، حضور یافت. از همه همراهان زیفا دعوت می‌کنیم تا با حضور خود در نمایشگاه و بازدید از غرفه این مجموعه، مایه دلگرمی ما باشند.

تاریخ برگزاری: ۱ الی ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲

ساعت بازدید: ۱۰ صبح الی ۱۸ عصر

آدرس غرفه: درب اصلی دانشگاه تهران ، مصلی دانشگاه تهران ، غرفه C27

 

تخفیف ویژه زیفا به بازدیدکنندگان

به مناسبت برگزاری نمایشگاه، تمامی خدمات طراحی سایت زیفا برای کاربران، به مدت یک هفته شامل تخفیف ۵۰ درصدی خواهد بود. لازم به ذکر است این تخفیف، به طور ویژه برای بازدیدکنندگان از غرفه زیفا در نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

 

معرفی نمایشگاه کار دانشگاه تهران

نمایشــگاه کار فرصتــی ویــژه بــرای ملاقــات مســتقیم افــراد جویــای کار بــا کارفرمایــان و مدیــران شــرکتها اسـت. معمـولا ایـن نمایشـگاه ها در دانشـگاه های برتـر برگــزار می شــود ، چــرا کــه هــدف اصلــی نمایشــگاه کار آسـانتر و سـریعتر شـدن فرآینـد ورود افـراد مسـتعد و بـا انگیزه بـه بـازار کار و صنعـت اسـت کـه طبیعتـا تهـران بهتریـن محـل بـرای یافتـن آنهـا خواهـد بـود.

معمــولا نمایشــگاه های کار بــه محیطــی صرفــا برای اســتخدام تبدیــل می شــوند امــا مــا تعريــف متفاوتــی از کار داریــم؛ کار بـه معنـای اثرگـذاری و نقـش آفرینـی اسـت و نخبـه دانشـگاهی مـا بایـد بدانـد در چـه سـازمانی و بـرای چـه هدفـی نقـش آفریـن خواهـد شـد. در همیـن راسـتا بزرگتریـن اجتمـاع سـازمانی اکوسیسـتم علــم و فنــاوری کشــور را در قلــب دانشــگاه تهــران جمــع کرده ایــم تــا بهتریــن نخبــگان کشــور، بهتریــن و اثرگذارتریــن محیط هــای کاری خــود را انتخــاب کننــد.


 دانلود PDF معرفی پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه تهران

 

 


 

5/5 - (18 امتیاز)
admin
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *